چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران

فروش و خدمات پس از فروش
برگزارکننده
با همکاری
شورای سیاست گزاری

این شورا با هدف تبیین اهداف اصلی کنفرانس و شناسایی و استخراج محورهای اصلی مورد بحث در حوزه فروش و خدمات پس از فروش صنعت خودرو از سازمان ها و ارگانهای مربوطه، تولیدکنندگان و وارد کنندگان اصلی خودرو و انجمن های فعال در صنعت خودرو به همراه سازمان حمایت از مصرف کنندگان تشکیل شده است.

آقای منوچهر طاهایی
ریاست شورای سیاست گزاری همایش

منوچهر طاهایی

ریاست شورای سیاست گزاری همایش

آقای مجتبی نظری
رئیس شورای هماهنگی همایش

مجتبی نظری

رئیس هماهنگی همایش

آقای ساسان قربانی
دبیر کل کنفرانس

ساسان قربانی

دبیر کل کنفرانس

آقای علی محمد گودرزی
ریاست کمیته علمی همایش

علی محمد گودرزی

ریاست کمیته علمی همایش

آقای بیوک علیمرادلو
دبیر کمیته بین الملل کنفرانس

بیوک علیمرادلو

دبیر کمیته بین الملل کنفرانس

آقای عباسعلی غیاثی
دبیر انجمن صنفی شرکت های خدمات پس از فروش خودرو

عباسعلی غیاثی

دبیر انجمن صنفی شرکت های خدمات پس از فروش خودرو

آقای اشکان گلپایگانی
دبیر بخش خدمات پس از فروش

اشکان گلپایگانی

دبیر بخش خدمات پس از فروش

آقای محمد طاهریان
دبیر اجرایی کنفرانس

محمد طاهریان

دبیر اجرایی کنفرانس
برخی از حامیان مالی، شرکت کنندگان و همکاران ما